Klachtenbehandeling

10.1 Voor klachten over de training, workshop of lezing inzake het handelen of nalaten van de Stichting Leren Motiveren bij de uitvoering van een programma of opdracht, kan men terecht bij een onafhankelijke derde, te weten de heer Jan van Os.  Deze heeft geen belangen in of bij de Stichting Leren Motiveren. De heer van Os is bereikbaar via 5211jvo@gmail.com.
10.2 De onafhankelijke derde zal de klacht alleen in behandeling nemen indien:
– de klacht verstuurd is binnen vier weken na afloop van de betreffende training, workshop of lezing;
– de klager voorafgaand aan het bezwaar geprobeerd heeft om de zaak in den minne te schikken met Stichting Leren Motiveren;
– de klacht duidelijk omschreven is, dat wil zeggen een omschrijving bevat van het feit waartegen bezwaar wordt gemaakt, een motivering bevat van het bezwaar en een omschrijving bevat van de gewenste uitspraak van de commissie.
10.3. Na ontvangst van de klacht stuurt de onafhankelijke derde de klager en Stichting Leren Motiveren een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
10.4. De onafhankelijke derde hoort de klager en de betreffende trainer.
10.5. De onafhankelijke derde beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit het geval is, kan zij besluiten dat de kandidaat recht heeft op een compensatie die niet meer bedraagt dan de hoogte van de inschrijfkosten.
10.6. De onafhankelijke derde doet uitspraak binnen vier weken na indiening van de klacht.
10.7. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend voor de klager en Stichting Leren Motiveren.
10.8. Het Nederlandse recht is van toepassing. Als de klachtenprocedure niet leidt tot een bevredigende oplossing, is de rechter in het gebied van Stichting Leren Motiveren of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.